وظیفه همه ایرانی های راستین تحریم فراخوان ۲۵ بهمن

موسوی به کرات ثابت کرده است که او هرگز برای مردمش نمیجنگد او فقط برای حفظ ایدئولوژی خود مبارزه میکند! مگر یادتان رفته که او بارها به مردمش خیانت کرده و هوادارانش را در خیابانها تنها رها کرده تا توسط کفتارهای خونخوار رژیم اسلامی تکه و پاره شوند. آیا بیاد نمیآورید که موسوی در بیانیّه شماره ۱۷ خود در حالیکه وفاداریش را به نظام اسلامی و ولایت فقیه صریحاً اعلام مینمود به این امر قویأ تاکید داشت که هر گونه اصلاح احتمالی فقط در چهار چوب نظام اسلامی قابل قبول است؟ موسوی خود چندی پیش پس از انتخابات اقرار نمود که مردم دیگر بدنبال او نیستند و در حقیقت اوست که از آنها پیروی میکند. خونریزی و قتل و عام نسل جوان توسط این رژیم خونخوار در ایران سراسر کشور را پوشانده است، این جوانان برای این جانشان را از دست نمیدهند که یک نظام اسلامی اصلاح شده توسط ماله کشان را بدست آورند، آنها خواستار پس گرفتن دموکراسی و حقوق بشر از دست رفته شان هستند که نیا آنها کوروش بزرگ ۲۵۰۰ سال پیش به دنیا عرضه کرده است. حقیقت امر آنستکه پس از سقوط رژیم اسلامی بایستی کلیه اعضای رژیم اسلامی همراه با موسوی و کروبی و امثال آنها برای جنایاتشان بدست عدالت سپرده شوند. بار ها این جنایتکاران خدعه کرده اند و با تقیه و دروغ های مصلحتی خودشان ما ها را فریب داده اند، فریب خوردن یک بار و دوبار و پند گرفتن، نه دها بار و پند نگرفتن، دیگر زمان ان رسیده است که برای یکبار و همیشه بخود آییم و گول این بیشرف ها را نخوریم.

Mansur Rastani, PhD

http://DefendingIranianDemocracy.blogspot.com
http://politicallyincorrectsite.blogspot.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!