ترس شاه از تعطیلی یک مجله

ولین بسته را توسط ماموران ساواک باز می‌کردند تا اگر مطلبی خلاف مقاصدشان
باشد که نتوانند به هیچ‌وجه آن را تحمل کنند، جلوی مجله را همان جا بگیرند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!