مجوز خواستگاری میدهیم چون بوی سیاسی نمی دهد!


از اژه در باره سرانجام پرونده قاضی مرتضوی و جنایات کهریزک
سئوال شد. او گفت:


‌پرونده
این فرد در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال رسیدگی است و
هنوز منتهی به صدور کیفرخواست نشده است
.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!