محرومیت کلیه خانواده کروبی از دیدار با وی

سحام نیوز :صبح امروز ماموران امنیتی مانع ورود یکی از فرزندان مهدی کروبی به منزل پدری وی شدند.
به گزارش سحام نیوز ماموران امنیتی که در برابر ساختمان منزل مسکونی مهدی کروبی بودند ، به فرزند کروبی اعلام کردند که حق ورود به منزل پدری خود را تا 25 بهمن ندارد. ماموران امنیتی همچنین اعلام کردند که به استثنای فاطمه کروبی – همسر مهدی کروبی – هیچ کدام از فرزندان ،عروسان و بستگان مهدی کروبی حق دیدار و ورود به خانه وی را ندارند.
گفتنی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری راهپیمایی حامیان جنبش سبز در حمایت از جنبش های آزادی خواه تونس و مصر، از وزارت کشور درخواست مجوز کرده بودند.
به گزارش سحام این حصر تازه اعمال شده برای مهدی کروبی به احتمال زیاد در ارتباط با درخواست این راهپیمایی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!