مهدی کروبی در حصر خانگی

خانواده مهدی کروبی می گویند او در حصر خانگی قرار گرفته و حتی فرزندانش هم تا 25 بهمن، اجازه رفت و آمد به منزلش را ندارند. دیروز هم ماموران امنیتی تقی رحمانی، مشاور آقای کروبی را بازداشت کردند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی به منظور همبستگی با جنبش های اعتراضی در مصرو تونس درخواست راهپیمایی کرده بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!