يكي از خطوط لوله سراسري گاز در قم منفجر شد

صبح امروز يكي از خطوط لوله سراسري گاز طبيعي در حدفاصل سلفچگان ـ قم منفجر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، انفجار اين خط لوله سراسري گاز در كيلومتر 25 جاده قم – سلفچگان اتفاق افتاده است.

اگرچه طبق گزارش‌هاي رسيده حادثه انفجار در خط لوله سراسري هيچ گونه تلفات جاني نداشته است، ولي هنوز دليل وقوع انفجار مشخص نشده و درحال بررسي است.

مديران شركت ملي گاز ايران با تاييد انفجار در خط لوله سراسري گاز كه صبح امروز اتفاق افتاد، تاكيد كردند: گازرساني به صورت طبيعي ادامه دارد و تاكنون اين حادثه منجر به افت فشار يا قطعي گاز در بخش هاي مختلف مصرف شامل خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها و صنايع نشده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!