پیروزی مبارک

مبارک پیروز شد، نه آن مبارک سرزمین فراعنه، آن مبارک خیزش برای دست آوری آرمانهای متعالی در سرزمین گل و بلبل که امروز سالروز پیروزی آن است.

صحبت از آن انقلابی است که چه امیدها برایش بود و چه نا امیدی ها در پی داشته. آنکه که قرار بود پری رویان استقلال، آزادی و عدالت را تواماً به عقد ایران و ایرانی در آورد و دریغا هنوز جای آن زیبا رویان در ایران خالی و ایرانی چشم براه و از دوری آنها در رنج است.

عجب آنست که با اینکه در طول تاریخ پر آب چشم بلاهای باور نکردنی بر سر بوستان سرزمین گل و بلبل آمده و همت و از جان و مال گذشتن ایرانی برای دست یابی به پری رویان به دست ایرانی و انیرانی به گل نشسته، ولیکن ایرانیان دست بردار نیستند. حافظ چه موشکافانه گفته:

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

این مبارک هدف متعالی فراموش ناشدنی نسل پس از نسل ایرانیان نشان از آن دارد که وصلت دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.

مبارک همت و پشتکار بر ایران و ایرانی مبارک باشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!