کمدی در شرایط ناعادلانه تنها راه انتقاد است

در این شرایط که ما نمی‌‌توانیم درباره انتقاد از هولوکاست حرفی بزنیم. کمدی وسیله‌ای بسیارموثر برای بیان این گونه حرفهاست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!