آخرین واکنش‌ها به درخواست تظاهرات 25 بهمن

در مصر و تونس معترضان، سرمست از باده پيروزى اند و انگار هيجانشان به هزاران كیلومتر دورتر، از جمله ايران هم رسيده است. مخالفان دولت ايران، براى انجام يك راهپيمايى در حمايت از معترضان مصر و تونس، درخواست مجوز كرده بودند، اما مجوز داده نشد. حكومت ايران گفت حمايت از معترضان مصر و تونس در راهپيمايى ۲۲بهمن ابراز شده و انجام تظاهراتى د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!