ایران در انتظار خشم مردم فرو خورده مردم

از بالا تا پائین حکومت را همه کسانی
که در مترو بودند زیر رگبار فحش گرفته بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!