سانسور «کالیگولا» در تهران

کالیگولا تا توانست آدم کشت و از کشتن دست برنداشت تا اینکه سرانجام کشته شد. در سال ۳۱ میلادی تیبریوس، حاکم وقت، کالیگولا را به قصر، نزد خود برد تا فوت و فن فرمانروایی را به او بیاموزد و چون از فرمانروایی جز وحشی‌گری چیزی نمی‌دانست، کالیگولا بی‌رحم و وحشی بار آمد. چندی بعد تیبریوس مرد. در این نکته تردید است که آیا او خود مرد یا اینکه کالیگولا خفه‌اش کرد. علت واقعی این بیماری بر مورخان نامعلوم است. بعضی مرگ خواهرش را در سال ۳۸ میلادی، که با او رابطه‌ی جنسی هم داشت، در این امر مؤثر می‌دانند. این خواهر به گفته عده‌ای از مورخان توسط خود کالیگولا کشته شد و کالیگولا او را طی مراسم باشکوهی که خاص مردان بود، دفن کرد. هر چه بود، آن‌گونه که یکی از مورخان نوشته، از آن پس بود که کالیگولا به یک هیولا تبدیل شد. کالیگولا بعد از قتل خواهرش محاکمات مخالفان متهم به خیانت را دوباره از سر گرفت و آنهایی را هم که هنوز متهم نشده بودند، متهم کرد و… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!