سقوط دیکتاتوری ها اجتناب ناپذیر است:در پشتیبانی از تظاهرات 25 بهمن

حضور فعال شما در تظاهرات روز 25 بهمن به جهانیان نشان خواهد داد که ادامه ذلت و حقارت ناشی از سکوت در برابر حاکمان فاسد و خودکامه را نپذیرفته و عزم خود را جزم کرده اید که برای احقاق حقوق خود به مبارزه تان تداوم بخشید. باید به جهانیان نشان داد، ملتی کهن سال که بیش از یک قرن پیش برای اولین بار با انقلاب مشروطه حکومت قانون را در خاورمیانه مستقر ساخت، امروز هم تا استقرار آزادی، دمکراسی، جدائی دین از حکومت و روی کار آمدن یک حکومت ملی متکی به آراء مردم، به مبارزه خود همچنان ادامه خواهد داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!