مبارک رفت، خامنهای باید برود

مصر
درس بزرگی به ما داد: می‌شود از شر دیکتاتورها خلاص شد. می‌شود کار را
کمتر از یک ماه تمام کرد. خامنه‌ای باید برود. دیگر بس است. بیست سال است
فرمان می‌راند، بیست سال بس است. خامنه‌ای از ما خون ریخته است، ولی ما حتی
مرگ تو را نمی‌خواهیم، فقط برو. بیست سال است همه چیز اینجا به میل یک
اقلیت می‌چرخد، از اینکه چه فکر کنیم تا اینکه چه زندگی کنیم، چه بخوانیم،
چه بپوشیم، چه ببینیم از اینکه چه بگوییم تا اینکه چه نامی در شناسنامه‌مان
باشد همه و همه به میل ارباب و دستگاهش چرخیده است. دیگر بس است. وقت آن
رسیده که دیگر هیچ بنی بشری در ایران قدرت را برای تمام عمر در دست نگیرند.

دیکتاتور
مصر رفت. مال ما هم باید برود. مصر و تونس نشان دادند که میشود. جرات
کردند، فریاد زدند، کشته دادند و پیروز شدند. خون شهدایشان هدر نشد، حیف که
خون شهدای ما …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!