نه حکومت مجوز می دهد و نه مردم منتظر مجوز می مانند!

مردم ایران – در
کلیت خود- سپاه پاسداران را، آن نیروی مسلحی می شناختند که در
برابر ارتش تا دندان مسلح صدام حسین ایستاد و از خاک میهن دفاع
کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!