دوستم میشی حرف بزنیم

“مرکز رسانه ای منطقه ای وزارت امور خارجۀ ایالات متحده آمریکا. ما به زبان فارسی تویت میکنیم و میخواهیم در گفتگوهای شما شرکت کنیم.”

پس از تجربه تلخ ارسال نامه های خصوصی و تقاضای دوستی رئیس جمهور ایالات متحده از رهبر تجاوزگران جنسی، سید علی خامنه ای، آنهم در بهبهۀ وحشیگریهای اسلامیستها علیه ایرانیانی که با حفظ آرامش به تظاهرات دست زده بودند، اینکه دولت ایالات متحده به زبان فارسی تویت میکند امر مبارکی است.

ولیکن کار اسلامیست های درنده خوی تجاوزگر جنسی جویای سلاح هسته ای با دوست یابی و گفتگو از طریق “تویت” حتی به زبان فارسی با قربانیان آنها به جایی جز تولید طعمه جدید برای کهریزک کاران نخواهد انجامید

محاصره اقتصادی شامل نفت و گاز و تأسیس صندوق های کمک مالی به اعتصابگران در صنایع حیاتی لازمه کار است و مابقی فرصت بیشتر دادن به تجاوزگران جنسی اسلامیستی، “اصلاح طلب ” و دیگر انواع آن، برای دستیابی به سلاح هسته ای و تحمیل جنگ دیگری بر ایران و منطقه و جهان.

http://twitter.com/USAdarFarsi

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!