شلیک مستقیم عناصر منافقین به سه نفر

در اثر شلیک مستقیم عوامل تروریستی منافقین در تهران، سه نفر مجروح شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!