مبارک رفته است ژنرال ها مانده اند!

مناسبات آمریکا با هیچ موسسه ای در مصر به خوبی ارتباطاتش با نظامیان نیست. آمریکا برای مبارزه با تروریسم سالی 1،3 میلیارد به بودجه نظامی همکار نزدیک خود کمک می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!