کلمه: تمامی ارتباطات میرحسین موسوی و رهنورد قطع شده است

تمامی ارتباطات میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، ظاهرا به مناسبت راهپیمایی روز دوشنبه قطع شده است و برخی منابع از اجتماع تظاهرکنندگان در یکی از میدان های تهران خبر داده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!