بازماندگان رژیم پهلوی سوار بر بال حزب پادگانی!

ما به تجربه دریافته‌ایم شکل حکومت نیز تعیین کننده دمکراتیک
یا دیکتاتور بودن رژیم نیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!