بلای خانمسوز تمامیت خواهی تفرقه و فساد در خاورمیانه و دنیا

بلای خانمسوز  تمامیت خواهی تفرقه و فساد در خاورمیانه و دنیا

وقتی خانه ای و خانواده ای دچار مشګل میشود این همسایګان ودیګران هستند که براحتی از مشګل ایجاد شده میتوانند سو استفاده های کلان ببرند. و از تفرقه نهایت بهره برداری را بنمایند.  مشګل تمامیت خواهی و خود را عقل کل دیدن نیز بلایی است که براحتی خانواده و یا حتی منطقه ای را در ګرداب و مرداب رها میسازد. 

امروزه سیستم اداره کنندګان جهان که به نیروی ثروت سرشار و داشتن بهترین متخصص ها و وسیله ارتباط جمعی تسلط دارد براحتی میتواند کارتهای برنده را بدزدد و با تحلیل و دانشی که دارد مسیر را برای مردم عادی از پیش تعین فرماید.  تفرقه هایی که بین زبانهای یک منطقه و ملیتهای یک منطقه و نژادهای خود ساخته میاندازند و مردم را بجان هم میاندازند و بعد هم تمامیت خواهی و غرورهای شخصی و ظلم و فساد است که با ساختارهای دیګر همراه و هم آهنګ میشوند.

مثلا در یک خانواده پسر را برعلیه پدر و یا مادر میشورانند که تو جوانی عقل بهتری داری  سواد بهتری داری و پدر و مادرت قدیمی مسن تر از تو و از رده خارج شده هستند  بعد هم بین زن و شوهر اختلاف میاندازند  که مثلا دین تو و روش تو بهتر از دین و روش همسرت است  یا تو حق داری و او ندارد. چندی پیش یکی از دانشجویان سابق من که اکنون در آمریکا زندګی میکند به من تلفن زد که فلانی میخواهم در باره ازدواجم با شما مشورت کنم. من شیفته و عاشق دختری شده ام که مسلمان نیست و از اقلیتهای مذهبی ایران است  چه کنم  اطرافیان من بمن میګویند بعد از مدتی که عشق و علاقه شما سرد شد مشګلات بروز خواهد کرد؟  مادر و پدرم به این ازدواج راضی نیستند من چه ګنم.  ګفتم اګر شما به این دختر علاقه و عشق شدیدی داشته باشید  مسلم است که حرف هیچ کس را ګوش نخواهید کرد ولی بله ممکن است هنګامیکه که آتش عشق شدید کوتاه بشود مشګل هاخودنمایی بکند.

شاید در تمامی دنیا دو نفر پیدا نشوند که کاملا از نظر فکری و دید در زندګی کاملا مثل هم باشند مثلا حتی ممکن است بین دو برادر اختلاف های شدید فکری وجود داشته باشد. خوب بایست چه کرد آیا بایست به این اختلاف ها دامن زد و یا اینکه دو طرف را قانع کرد که به عقیده ها  باورها و رفتار هم احترام بګذارند و راه تساهل را درپیش بګیرند نه تعصب  زیرا بسیاری از تمدن ها و آیین ها و رسم ورسوم ها نسبی هستند  و حقیقت کل نیستند زیرا آنان حقیقت را نیافته و ره افسانه زدند  در چګونګی آفرینش و زندګی و حیات هم ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و هیچ کس نمیداند که ما برای چه بوجود آمده ایم  چرا بایست زندګی کنیم و چرا بایست بمیریم؟  اینها تمام مجهولهایی هستند که تاکنون تمامی فلسفه دانها  و دانشمندان از پاسخ به آنان عاجز و درمانده هستند.  و آنانی هم که جواب داده اند تنها یک جواب فلسفی و تمثیلی بوده است  نه یک جواب علمی و قابل اثبات با درکهای کنونی ما.  فکر ما عقل ما و اندیشه ما توانایی درک همه علوم و زندګی و حیات و مرګ را ندارد.  درست است که ما از همه جانداران برتر هستیم ولی باز هم درک ما از کاینات به این عظمت چه در بزرګی و چه در کوچکی عاجز و ناتوان است.  پیامبران و دانشمندان و فلاسفه هم سعی کرده اند که برای بشر با همین دانش و امکان هایی که دارند خوشبختی و آسایش بیاورند شاید روزی هم بشر بتواند همه مشګل های خود را حل کند که تا آن روز راهی دراز در پيش است.

متاسفان حس برتری و تمامیت خواهی فساد  دورویی و تفرقه بشر امروز را دارد به نفع عده ای به زانو در میآورد.  چقدر کشت کشتار برای خاطر دینها و باورها و سایر تعصب ها تاکنون انجام شده و هنوز هم انجام میشود  متاسفانه انسانها آنقدر دانش ندارند که از وقایع پند بګیرند  مثلا آقایان یا خانم های دیکتاتور و تمامیت خواه دیدند که سر صدام چه آمد  این تمامیت خواهان و ثروت اندوزان آنقدر برای خود دلار و ارزهای خارجی در کشورهای بقولی خودشان کافرستانها ذخیره کرده بودند که حتی امکان مصرف آنرا در صورتیکه بانکهای غربی آن پولهای را به آنان پس هم میدادند نداشتند.  مردی که تا دیروز تنها آرزویش یک شکم سیر بود و داشتن یک اتاق با یک رختخواب رویایی برایش میبود  اکنون با داشتن میلیارد ها دلار بازهم در فکر جمع مال و منال بیشتری است و از دزدی سرقتهای مثلا قانونی فساد و غارتګری ابایی ندارد؟

مثلا مردمی بسیاری از خاورمیانه هستند که دارای ثروتهای کلان هستند ولی هیچکدام آنان مثل مثلا ادونتسیت ها مدرسه و بیمارستان و دانشګاه باز نکرده اند. تنها شنیده ام که شیعیان آقا محمد خان اسماعیلی تا حدودی با رشد فرهنګ و سلامت جامعه شان پای بند هستند . دختر زیبای شاه ایران و پسر رعنا و تحصیکرده او از بهترین دانشګاههای دنیا  خودکشی میکنند  که این برای من حیرت آور است  که آنان میتوانستند رهبر بسیاری از جوانان بشوند  برایشان کار  مدرسه و بیمارستان تهیه کنند و آنان که از آغوش مام وطن به بهانه  های ګوناګون به بیرون پرتاب شده اند در زیر سایه فرزندان برومند شاه کمی تسکین بیابند.  چرا جوانانی که میتوانند رهبر و راهګشای ګروهی باشند و دارای امکان هایی بهتر هستند خودرا نابود میکنند وکمر به خدمت دیګران  نمی بندند. 

آنان هم که با امکان هایی محدود و کم میخواهند به مردم خدمت کنند  از طرف همان مردم به سخره ګرفت میشوند و توقع های بسیاری از آنان دارند. مثلا جلال به خواهر خود کمک کرد که در آمریکا دکتری بګیرد  ولی متاسفانه در اکثر دوفرهنګه بودن خواهر نتوانست ازدواجی عادی و موفق داشته باشد و این کمبود را به حساب برادرش جلال نوشت که اګر اورا در جوانی هیجده ساله به شوی داده بود  او بمراتب زندګی بهتری داشت؟  و میګفت که این درسی که خوانده است درس بدبختی بوده است.  ناصر به دوستش کمک مادی کرد زیرا در شرایط بدی بود و به او وام ګزافی داد دوست صمیمی او به ظاهر برای اینکه بدهی هایش را پس ندهد به ناصر تهمت بابی ګری زد و و اورا با کمک سایر دوستانش درګیر کلانتریها  مامورین ګرسنه و قاضی های بی اعتنا و بی تفاوت کرد و هفت سال وقت اورا در دادګاهها و دادسراهای و کلانتریهای و راهروهای دادګستری ګرفت تا مثلا به نفع ناصر رای دادندولی در این هنګام ناصر به خاک سیاه نشسته بود و ثمره آنهمه کمک و دلسوزی به قیمت زندګی او تمام شد و وی آواره دشت دمن ګردید.

اسفندیار به کمک خانواده خود رفت زیرا به عنوان بهایی اخراج شده بودند شرکتی تاسیس کرد تا هم او و هم پسرخاله اش استفاده کنند پسر خاله بهایی او زیر رو را بالا کشید و در آخری ګفت میخواستی ندی؟

متاسفانه سو استفاده از اعتماد و تمامیت خوری و تمامیت خواهی مرضی است که به جان مردم خاورمیانه افتاده است و سیستم غارتګر قهار هم از آن سو استفاده میکند.

استعمار و استحمار انسان متاسفان حقیقتی است که وجود دارد و این غارتګران هستند که میخواهند دورویی وفساد تمامیت طلبی و تمامیت خواهی بی تفاوتی  ظلم باشد تا آنان بتوانند از آب ګل آلوده ماهی هایی درشت شکار کنند.  متاسفانه هنوز ملتهای خاورمیانه شاید به آن اندازه از بلوغ اداری و اجتماعی نرسیده اند که بتوانند لآاقل اجتماعی نظیر اتحادیه اروپا یا ولایات متشکل و متحد آمریک داشته باشند.   هرکس ساز خودش را میزند و به آدمکشی های خود افتخار میکند. دیوانه را با طبل و بوق کرنا  بجای یک دانشمند به خورد مردم میدهند و آن دیوانه براحتی مسیر تعین شده به کشتار قتل غارت و فساد و تمامیت خواهی و دو دوزه بازی کرده دست میزند.  مثلا ثروت مبارک میګویند که از ثروت بیل ګیت بیشتر است و یا بن علی ثروتی افسانه ای دارد  ولی آیا غرب اینقدر احمق است که این ثروت بیکران چپاول شده را در اختیار آنان و یا نظایر همین دیوانه ګان بګذارد؟  شیوخ عرب هم که روی دریای تلای سیاه خوابیده اند و آنرا ملک شخصی خودشان میدانند به همچنین  سرمایه های مردم راغارت و در کافرستانها برای روز مبادا یا رشوه دادن به دروازه بانان بهشت  فردوس برین میلیاردهای دلاری بی زبان را در حسابهای شخصی خود خوابانیده اند و درحالیکه هم وطن های آنان در بیماری فقر  بی مدرسه ای و ګرسنګی و حتی بی آبی دست پا میزنند؟  تا

 مادامیکه ما هم به علم  دانش  تساهل و تحمل و  احترام به باورهای دیګران و دروی از فساد و تمامیت خواهی فاصله نګرفته ایم  اوضاع بهتر نخواهد شد.

 

بفرمایید اینهم دزدی از راه ای میل  آنان میخواهند به هر نحوی شده آدرس ای میل و پاسورد را بګیرند و از آن سو استفاده کرده و بقول خودشان پول بسازند  حتما برای شما هم فرستاده اند  یک نمونه از آن

 

Windows Live Hotmail   Alert !!! Dear Account User


Due to the congestion in all  Hotmail  users  and removal of all unused  Hotmail Accounts Hotmail  would be shutting down all unused accounts. You will have to confirm your E-mail by filling out your Login Info below after clicking the reply button or your account will be suspended within 24 hours for security reasons. User Name:……………………………… Password : …………………………………. Date Of Birth : ………………………………….. Country Or Territory:…………………………

After Following the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. Thanks for your attention to this request. We apologize for any inconvenience

Sincerely,
The Windows Live Hotmail Team
Hotmail is part of Windows Live.

آیا بهاییان به آموزه های مذدهبی خود عمل میکنند؟  و یا آنانهم مثل سایرین فقط کلام زیبا دارند و عملی نه چندان زیبا  همان تعصب ها و همان تقلید ها و همان بی انصافی ها؟

حضرت عبدالبهاء ميفرمايند: ” زخم ستمکاران را مرحم نهيد و درد ظالمان را درمان شويد اگر زهر دهند شهد دهيد. اگر شمشير زنند شکر و شير بخشيد. اگر اهانت کنند اعانت نمائيد .اگر لعنت نمايند رحمت جوئيد . در نهايت مهربانی قيام نمائيد و باخلاق رحمانی معامله کنيد و ابدا بکلمه رکيکی در حقّشان زبان نيالائيد

 متاسفانه عمل نمی شود و با همان تعصبهای نظیر مسلمانان بنیادګرا جواب میدهند  و همان رفتاری را دارند که دیګر بنیاد ګران دارند. حضرت مسیح هم فرمود که اګر به ګونه چپ شما سیلی زدند ګونه راست را هم ارایه دهید ولی هیچکسی یا بندرت کسی اینکارها را میکند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!