خيانت جديد فتنه گران خدمت بزرگ به نظام و انقلاب

جرئت مي توان گفت كه طي 20
ماهه پس از انتخابات خرداد 88، اتفاق نظر عمومي در بين خواص درباره اعلام
انزجار و تنفر نسبت به فتنه گران هرگز مانند امروز ( پس از خبط 25 بهمن
فتنه گران) نبوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!