غم و آرزوی مشترک ما برای آینده، شهباز پهلبد (فرزند ارشد شاهدخت شمس پهلوی)

تا زمانیکه توده های مردم ما با آموزش سیاسی و کسب تجربیات لازم آماده پذیرفتن مسئولیت برای تصمیمات و اقدامات خود نباشند، استقرار دمکراسی واقعی در ایران صرفاٌ با اتکاء تکرار شعار آن، به یک واقعیت عملی تبدیل نخواهد شد. در شرایط فعلی ما ایرانیان، در مسیر این تحول اساسی بسوی دمکراسی در کشورمان قرار داریم و قدم های بزرگ و شایسته ای را طی نموده ایم که بی شک در پایان به آن سرنوشت نهائی که شایسته ملتمان است، منتج خواهد شد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!