چاکران دیکتاتور را پروار می کنند مردم بر زمین گرمش می زنند!

ملک الشعرا می نویسد که
بارها با رضاشاه ملاقات خصوصی داشته و او نیز برای وی و نظرات
احترام قائل بوده اما هنگام طرح ماده واحده کمر به ترور او نیز
بست و به رئیس شهربانی و تامیناتش فرمان را داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!