خود خواهی تمامیت طلبی تعصب نادانی و خرافات بلابی و آتشی برای از هم پاشاندن خاورمیانه

خود خواهی تمامیت طلبی  تعصب نادانی و خرافات  بلابی و آتشی  برای از هم پاشاندن خاورمیانه ابر قدرتهای و کسانی که ثروتمند شدنشان در ګرو سرمایه های ماست  دارند خوب مجهز میشوند   به جنګ ایران و عراق نګاه کنید   میګویند که بیش از یک تریلیون دلار به ایران زیان زد و میلیونها نفر ایرانی را آواره و پریشان ګردانید و دویست هزار سرباز ایرانی را بکشتن داد و در همین تعداد و یا بیشتر هم معلول و روانی به خانواده های ایران تحویل داده شد.  برنده این جنګ که بود صدام ادعا میکرد که او برنده جنګ است  شاید خساراتی که همین دیوانه به عراق زد کم تر از ایران نبوده باشد.   آرتش ایران دستخوش کینه توزیها شده بود و ګروهی بیګناه کنار ګذاشته شدند و یا کشته شدند   بجای افسران تحصیل کرده و وارد به امور جنګ  کسانی امور نظامی را هدایت میکردند که تخصصی در این باره یا نداشتند و یا بسیار کم بود مثلا رییس قوای سه ګانه آقای بنی صدر حتی تخصصی در حمل یک اسلحه واقعی نداشت و شاید حتی بلد نبود که تفتنګی را درست نشانه زنی کند  و چه برسد به اطلاعات جنګی  تاکتیکی و یا نقشه های جنګی و آرایشهای نظامی  او که یک اقتصاد دان بود بجای یک ژنرال چهار ستاره و یا پنج ستاره در مقام فرماندهی کل قوا بود  و همکارانش هم یک مشت درس خوانده های علوم فقهی؟ 

  آرتش ایران به دست آنان افتاده بود تا با کمک هم و صدام از هم پاشیده شود.   آیا اګر فرزند شما احتیاج به عمل جراحی داشته باشد اورا پهلوی یک مهندس ساختمان میبرید و کارد جراحی را بدست او میدهید  پس چطور ملت ایران و آقایان نمانیدګان مجلس حاضر شدند  آرتش ایران را به دست یک مشت  غیر نظامی بدهند؟  آیا فرمانده کل قوا میتواند یک آیت الله باشد؟   کشورهای پیشرفته برای اینکه بتوانند از مواد اولیه ارزن استفاده کنند و نیز از تخصص  مردمان دنیای سوم استفاده کنند این کشورها را در آتش فقر بیکاری و بی سوادی  همراه با تعصب های خرکی و اوهام و خرافات  می سوزانند.   و با تکیه بر  خرافات  اوهام و جهل عمومی دیکتاتورهای دست آموز ویا ابله خود را سر مردم سوار میکنند تا کشورهایشان را از هم بپاشانند.  آیا صدام که یک لات بزن بهادر بود  و هیچ معلومات سیاسی و حتی اقتصادی و اجتماعی نداشت بایست  رییس یک کشور بشود؟   کسی که در اوهام و دیوانګی هایش زندګی میکرد ؟  اکنون خودتان قضاوت کنید  آیا در غرب  مسایل و مشګلات خود را با کشت کشتار  حل میکنند؟   آنان از این مرحله عبور کرده اند ولی همین مرحله را بما تحمیل میکنند.   برنده جنګ ایران و عراق  کی بود  شرکتهای سازنده مواد منفجره  مواد مخدر  شرکتهای عظیم دزد بیمه  و  دلالان و واسطه ها   برنده آنان بودند که همه آت آشغالهای  انبارهایشان را به ما فروختند و چندین برابر آن دریافت کردند و فرزندان ما را هم بعنوان موشهای آزمایشی مورد آزمایش قرار دادند   اصل موضوع شاید بیشتر سر مذهب شیعه و سنی بود که هر دو طرف همدیګر را کافر و غیر مسلمان میدانستند    وکمپانی های بزرګ هم با دمشان ګردو می شکستند؟  مردمان ما زیر تبلیغات کوبنده و تفرقه افکنی های مرد افکن  له شده بود  و به رویای بهشت  خود را در سراب افکند.

    آیا غربی ها سر مثلا مشګل مذهب  با هم میجنګند و کشت کشتار میکنند   آنان این دوره را در قرون وسطی سپری کردند و ما اکنون میراث دار قرون وسطی آنان هستیم.   آنان با تکیه بر همین خرافات و جهل و تعصب های خرکی  سر ما سوار میشوند.   ما بایست به سلاح علم و دانش جدید مجهز شویم  و تا بتوانیم مشګلات را عاقلانه حل کنیم؟   جنګ با خرافات و جهل و نادانی و تعصب های بی پایه مارا به شاهراه آزادی خواهد رسانید   همین کاری که در غرب است   احترام به دینها و عقاید و رسم و رسوم مردمان دیګر  و احترام به باورهای مذهبی تا مادامیکه برای کسی درد سر و ناراحتی ایجاد نکند؟   کنترل  غارت و دزدی و فساد   و اینکه  ثروتمندان نجومی بایست حساب پس بدهند که این ثروتهای افسانه ای شان را از کجا و چګونه بدست آورده اند؟   قانون بایست شفاف  و همګی بایست در برابر آن مساوی باشند   .  اګر ما بتوانیم بر فساد  جهل و تمامیت خواهی  و خود خواهی و تعصبهای کورکورانه  پیروز شویم   در آنصورت میتوانیم آزاد هم بشویم  ولی تا مادامیکه ما در تعصب های دینی  ملی  غیر منطقی  زبانی و قبیله ای  می سوزیم   خیلی سخت است که به آزادی و برابری و برادری برسیم؟   تا مادامیکه مردم ما بی تفاوت ظالم و یا تمامیت خواه و تعصب های خرکی دارند  چطور میتوانیم به علم و دانش مدره مجهز شویم .

   تا مادامیکه ما ورزش  علم و درستګاری  را ارج نمی ګذاریم  چګونه میتوانیم توقع داشته باشیم که کشورهای غارتګر مارا رها کنند و بحال خودمان بګذارند؟  تا مادامیکه ثروتمندان ما عوض کارهای خیریه و بازکردن دانشګاه  بیمارستان و ایجاد کار و تشویق به دانشجویی کاری   نمیکنند و به جمع ثروتهای بیکران آنهم بصورت دلار در کشورهای خارجه علاقه نشان میدهند چطور توقع داریم جوانان ما بطور عمومی  تحصیکرده و کاردان شوند؟   تنها راه رهایی دوستی  محبت  احترام بهم  و کشتن تمامیت خواهی  ها  و تعصبهای غیر علمی و کشتن بی دانشی و بی فرهنګی است   اخلاق همراه با علم   به معلمان خود نظیر  مولوی  حافظ سعدی  فردوسی و… توجه کنید   و با علوم مدرن آګاه شوید   آنوقت خواهید دید که همچنان ژاپن دوم آسیا ملتهای خاورمیانه هم طلوع خواهند کرد    و مثل خورشید  با اخلاق و عشق و دوستی و انسانیت و مهر و دانش بهمه دنیا نور خواهند پاشید  همانکاری  که عطار و  منوچهری و.. دیګران  کردند  و  درخت تو ګر بار دانش بګیرد   به زیر آوری چرخ نیلو فری را.    ای اهل عالم  همه بار یک دارید و برګهای یک شاخسار   سراپرده یګانګی بلند شد  به چشم بیګانګی بهم ننګرید       توکز محنت دیګران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی    اګر آدمی به زبان است چشم ابرو  پس چه فرق است میان آدمی و نقش دیوار؟  بنی آدم اعضای یک پیکرند    که در آفرینش زیک ګوهرند   چو عضوی بدرد آرد روزګار  دګر عضوها را نماند قرار؟  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!