راه براندازی رژیم در دو جمله


راه براندازی رژیم در دو جمله:

راه براندازی رژیم تشویق به اعتصاب گسترده سراسری و تعطیل عمومی‌ تا… سقوط رژیم است. این روش، کمترین هزینه برای مردم و بیشترین ضربه را به ارکان رژیم تا سرنگونی میزند. 

رسانه شمایید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!