یاغی دلان / Les Ames Rebelles

کتاب یاغی دلان مجموعه ای از بهترین عکس های رضا دقتی از افغانستان می باشد تاریخ انتشار : اکتبر ۲۰۱۰، انتشارات دموکراتیک بوک ، مجموعه ی فوتو کلاسیک متن : عتیق رحیمی عکس : رضا دقتی موسیقی : رضا قاسمی مونتاژ : اینا امیری / وبستان   >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!