یاغی دلان / Les Ames Rebelles


کتاب یاغی دلان مجموعه ای از بهترین عکس های رضا دقتی از افغانستان می باشد

تاریخ انتشار :
اکتبر ۲۰۱۰، انتشارات دموکراتیک بوک ، مجموعه ی فوتو کلاسیک

متن : عتیق رحیمی
عکس : رضا دقتی
موسیقی : رضا قاسمی
مونتاژ : اینا امیری / وبستان

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!