دیکتاتورها چاره ای جز تسلیم در مقابل اراده مردم ندارند!

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان استقرار یک حکومت ملی و متکی به اراده مردم است. حکومتی که میتواند ضامن رفاه مردم و تمامیت ارضی کشور باشد. ایجاد یک فضای آرام و آزاد برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان بمنظور تنظیم یک قانون اساسی جدید مهمترین وظیفه یک حکومت ملی میباشد. ما خواهان آزادی و دموکراسی پایدار و جدائی دین از حکومت میباشیم و راه رسیدن به این اهداف را از طریق ایجاد یک اتحاد ملی، متشکل از کلیه طرفداران آزادی و حکومت ملی امکان پذیر میدانیم. ما معتقدیم که نظام مناسب برای تحقق این هدف یک نظام جمهوری است، نظامی که در آن کلیه مقامات … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!