رضا دقتی: یاغی دلان

Les Ames Rebelles

کتاب یاغی دلان مجموعه ای از بهترین عکس های رضا دقتی از افغانستان می باشد.

تاریخ انتشار: اکتبر ۲۰۱۰، انتشارات دموکراتیک بوک ، مجموعه ی فوتو کلاسیک

متن: عتیق رحیمی
عکس: رضا دقتی
موسیقی: رضا قاسمی
مونتاژ: اینا امیری / وبستان

یاغی دلان / Les Ames Rebelles (farsi version) from Webistan Photo Agency on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!