قیام شیعیان بحرین، علیه حذف یارانه ها

صاحبان قدرت در بحرین می کوشند تا بحران را به طریق خاص خود حل کنند، به
این معنی که خانواده شیخ در سال های گذشته صدها هزار کارگر سنی از کشورهائی
چون اردن، پاکستان و هند به بحرین وارد کرده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!