درخواست گسترده از هاشمي براي مرزبندي فوري با جريان فتنه

هاشمي رفسنجاني تاكنون هيچ موضعي نسبت به اعلام برائت از اقدام هاي فتنه گران نگرفته و حتي آنان را نيز همراهي مي كند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!