درسی برای رهبران دنیای سوم خاورمیانه و جهان: کرامت و ارزش انسان و پایان دوره های بردګی و بندګی

شاید درسی برای رهبران دنیای سوم  خاورمیانه و جهان کرامت و ارزش انسان و پایان دوره های بردګی و بندګی همه می بینیم و میخوانیم که مردم از کرنش ها و بی انصافی ها و بردګی و بندګی ها خسته شده اند  مردم و جوانان امروز که با اینترنت ها با همه دنیا تا اندازه ای در تماس هستند  نوع های دیګر زندګی را هم می بینند و دیګر در سکوت و بی اطلاعی بسر نمی برند  ثروتمندان بخصوص آنان که با ثروتهای بیکران نامشروع خود تا بحال در هر لباسی به مردم زود میګفته و ثمره کار و کوشش آنان را غارت میکرده اند اکنون در برابر آنان قرار دارند و نوکران دیکتاتور منش آنان هم در روبروی مردم واقع شده اند  مردمی که از فقر بیکاری  نداشتن مسکن و دانشګاه و تحصیلات  خسته شده و وامانده اند.  قدرتهای بزرګ که با کمک عوامل خود مردم را به زنجیر اوهام خرافات جهل و تفرقه کشیده بودند اکنون بدانند که دوره قدرتهای و ثروتهای غیر مشروع بی پایان شاید به پایان رسیده باشد   آنان بایست بدانند که پایه ها ظلم و ستم بزودی فرو خواهد ریخت و در این هنګامه دیګر نه آنان و نه خانواده هایشان در امان نخواهند بود  جوانانی که تا دیروز به سر پدر و مادر نعره می کشیدند و از آنان زندګی زن و شوی و خانه و کار و پول میخواستند اکنون که می بینند که پدرمادرهایشان هم قربانیانی بیش نیستند  نعره های خودرا سر حاکم ها میکشند  شاید اربابان آنان متوجه شوند که اینان نیز به حداقل آزادی کار  نان و تحصیل نیازمندند. 

  امیدواریم که شګرد های تفرقه افکنانه هم رنګهای خود را از دست بدهند.   مردم خاورمیانه یکی هستند و باهم کم بیش مخلوط شده اند. هنګامیکه آریاها از سرزمین های سرد شمال قفقاز  به جنوب سرازیر شدند  با مردم بومی یعنی ایلامی ها مخلوط شدند   بعد هم که اسکندر به ایران حمله کرد و به تمامی سربازان خود دستور داد که با زنان فلات ایران ویا همان امپراتور پارسی ازدواج کنند و بسیاری از مردان همان امپراتوری شکست خورده را به اروپا کوچ داد تا با مردم ایتالیا و یونان مخلوط شوند.   پس از حمله عربان مسلمان هم که همه میدانید که بسیاری از مردان را کشتند و زنان و کودکان را به اسارت بردند  زنان از مردان عرب حامله شدند و در نتیجه عربان با مردم فلات ایران و امپراتوری درهم پیچیده شده مخلوط شدند و نسلی بوجود آمد که مخلوطی از عربان و مردم امپراتوری ګذشته پارس بود.  کودکانی که هم از ایران برای کار و کینزی و یا غلامی برده شده بودند با عربان ازدواج کردند که نمونه آن  هارون رشید خلیفه عباسی است که همسرش  یا یکی از همسرانش ایرانی بود و مامون خلیفه بعدی مادری ایرانی داشت  یا از همان امپراتوری درهم پیچیده شده.  برمکیان هم که ایرانی بودن همسران عرب داشتند  که عباسه خواهر همان خلیفه زن یکی از برمکی ها بود.  پس حتی عربان همان شبه جزیره  عرب هم مخلوطی از ایرانیان و عربان هستند و مردم عربستان سعودی که نامی جدید است و در قدیم ګویا عربستان ایران نام داشت نیز با مردم فلات ایران مخلوط و درهم شده اند دلیلش هم شباهت های بعضی از مردمان عربستان به ایرانیان است.  

حمله مغولان هم که معرف حضورتان هست که با کشتن مردان زنان را اسیر کردند و همان رفتار عربان را داشتند و بدین ترتیب باز هم  مردم امپراتوری
پارس با مغولان مخلوط و درهم ګردیدند.  مردان فلات ایران دوشیزګان زیبای مغول را به زنی ګرفتند و زنان ایران هم بناچار و
یا باچاره همسران مردان مغول شدند و نسلی بوجود آمد که خون مغولی در آن جریان داشت   پادشاهان معروف مغولی یا نیمه مغول  که حتی تا هند هم پیش رفتند و همسران آنان ایرانی بودند.   در باره برادران آذری هم همین نظریه است  کسانی مثل احمد کسروی و سایر دانشمندان آذری مثل دکتر شفق نظریه های داشتند ولی بهر حال آنان هم جزیی از همین درهمی های ملی و قومی هستند  و بدین ترتیب ملتهای ما همه با هم خویشاوند هستند و بایست اتحاد را نګه داریم و نګذاریم که بین ما تفرقه های ملی  مذهبی و یا زبانی بیاندازند   به همین ولایات متحده آمریکا نګاه کنید که از صدها فرقه ملت و قوم و نژاد ترکیب شده است ولی همه با هم متحد هستند و مشګلات خودرا با سخن نه با کشت کشتار امروزه حل میکنند.  خاور میانه هم ماوای ملتهایی ګوناګون است که همه بنوعی با هم درهم ومخلوط شده اند    اسلام هم بایست همان اسلام حافظ  سعدی و مولوی باشد  نه آن اسلامی که به رنګ و بوی سیاسی و تزویر و دروغ آلوده شده است   با امید اینکه رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بلند شوند و خود مردم خود و خانواده خودرا قربانی زیاده طلبی ها تمامیت خواهی  ها تعصب ها و دزدی ها وفساد ها نکنند.  دلسوز مردمان خود باشند و از قتل غارت پرهیز کنند که اګر به تاریخ نګاه کنند ملاحظه خواهند کرد که قتل غارت  دزدی و فساد راهی نکوهیده است و درآخر کار خودشان هم قربانی همین فسادها دزدیها و تمامیت طلبی ها خواهند شد.

  با امید اینکه رهبران دنیای سوم و خاور میانه بر سر عقل بیایند وبرای مردم و یا خدا کار کنند نه برای جیبهای ګشادشان و ثروت اندوزی در بانکهای بقول خودشان کافرستانها   از حقه بازی دروغ و فساد کناره بګیرند و دلسوز مردمان  جوانان  کشورهای خودشان باشند  تا هم خود در امان باشند و هم مردم کشورهایشان و بار دیګر پای امپریالیست ها کمونیست ها غارتګرو متظاهرو سایر دغلکاران متظاهر به مذهب را بروی کشورها  و منابع آن باز نکنند   امیراتور بحرین باید بداند که ظلم پابرجا نیست و حق مردم را بلعیدن به عنوان امپراتور یک جزیره کوچک کاری انسانی نمی باشد  همچنین سایر شیوخ عرب  که با دست اندازی بر ثروت مردمان محروم خود برای خود کاخهای تلایی و برجهای عاج ساخته اند و در آغوش مه پیکرانی از هم دنیا دست چین شده در حرامسراهایی هزار یکشبی اسیر شده اند باید بدانند که سرنوشی شاید بسیار شوم در انتظارشان کمین کرده است.  مردم طبقه متوسط که تابحال به نوعی بردګی و بندګی اسیر بوده اند اکنون در تمامی جهان بپا خاسته اند و بزودی زنجیرهای کفر الحاد و فساد متظاهرین به مذهب و سایر مکتبهای سیاسی را که مورد سو استفاده قرار ګرفته اند  پاره پاره خواهند کرد.  غارتګران ثروتهای مردم فقیر دنیا باید بدانند که تا ابد نمی توانند از حربه دین تفرقه اندازی و ملتها و نژادهای واهی مردم را علیه هم تحریک کنند وخود در آسایش بسر ببرند وبه ریش ساده دلان ګول خورده وافسون شده بخندند.  مردم اکنون درک کرده اند که قدرت و ثروت بیکران و نامحدود با فساد دزدی خیانت و تمامیت طلبی همراه خواهد بود و از آنان بردګان نوع جدیدی خواهد ساخت   مردم میخواهند که در حکومت و تصمیم ها شرکت کنند و دیګر ګول  اختلافاتی نظیر شیعه …. سنی   ترک ….. فارس  لر….. پشتون  رشتی و ….اصفهانی   بهایی  بابی ازلی صوفی….و مسلمان  را نخواهند  خورد که همه بار یک دارند  برګهای یک شاخسار     سراپرده یګانګی بلند شد به چشم بیګانګی بهم ننګرید   مرد زن  برابرند همه انسانها باهم برابرند و همه بایست وحدت در کثرت داشته باشند   دوره حماقت ها و ګول خوردنها بسر آمده است .

  رهبری مثل ناصرالدین شاه که هشتاد زن را در حرمسرای خود اسیر کرده بود  و شاید به همین مقدار هم جوانان خوبرو را بیضه بریده کرده و به حفاظت  زنان خود وادار کرده بود چګونه میتواند غمخوار مردم باشد و یا در فکر آسایش مردم  این بود که میرزا رضای کرمانی با ګلوله ای اورا به دیار عدم میفرستد که حتی نمی توانسته است یک زن و یک خانواده داشته باشد. این نوع رهبران محکوم به انداختن در زباله دانهای تاریخ خواهند شد و ای توها:   رهبران خاورمیانه ؟ تو هایی که کز محنت دیګران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی  رهبران بخود بیایید که این شتری است که دم درب خانه شما هم خواهد خوابید    همان طالبانی که به دست غرب مسلح شد  روزی هم اسلحه به طرف غرب کشید  .

  ابرقدرتها میخواهند که ما با هم نبرد کنیم و از قافله تمدن علمی و صنعتی عقب باشیم  تا آنان براحتی منابع کشورهای مارا تاراج کنند.  وکشور ما بسوزانند مثل سرزمین زیبای من افغانستان  که به برادر کشی  جنګ و فساد  روانه شد و بچه ها نارنجک ها را زودتر از نارنج میشناختند؟   بخود آیید که فردا خیلی دیر است  در راه خدمت به خلق خدا پیشقدم شوید که عبادت بجز خدمت خلق نیست  به عمامه عبا  سجاده دلق نیست  اسلام هم با برداشتی که مولوی از آن داشت باید تبلیغ شود که   انسانیت دوستی خدمت و بزرګواری و علم را ترویج میدهد و برادری را رهبری میکند  نه اسلامی یزیدی که حتی سرهای نوه های همان پیامبر را هم با نهایت بیرحمی و شقاوت بریدند؟ 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!