نداي «الله اكبر» و راهپيمايي با دوست دختر!

وقتی این گروه ها و افراد تا این حد از هم گسیخته و پر از اختلاف هستند
چگونه می خواهند راهکار مشترکی  برای مسائل ایران و منطقه بیابند و مردم
ایران که به آنها اعتماد ندارند در کجای این  راهکار و تفکر سیاسی قرار
دارند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!