طشت توطئه بیت رهبری بسرعت از بام ایران، فرو افتاد

بدیهی است که هر آنکس که به اندازه دانه ارزنی از انصاف و عقل
بهره برده باشد می داند که به راستی پشت این تزویرها و
دروغگویی ها و فتنه های هولناک چه دستهای هدایتگری است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!