توقف فعالیتهای نفتی ایران در لیبی/خروج کارکنان شرکت نفت تا 48 ساعت آینده

با افزایش فشارهای سیاسی در لیبی تمامی فعالیتهای نفتی شرکت ملی حفاری ایران در این کشور آفریقایی متوقف شده است و کارکنان این مجموعه تا 48 ساعت آینده از این کشور خارج خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با خروج شرکتهای چند ملیتی همچون توتال فرانسه، استات اویل هیدروی نروژ و انی ایتالیا از کشور نفت خیز لیبی، کارکنان شرکت ملی حفاری ایران هم از این کشور بحران زده شمال آفریقا در حال خروج هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!