جشن

بیا به جشن پیوند

راه سراب پروند

مست شو به کام ساقی

به یاد پرنده در بند

تفاوت را بکن حاشا

به یاد غرور دماوند

در پی بوسه ناب

بیا به جشن پیوند

خاطره غم بر کن

برقص با شور امواج

عربده کش با جنون

در خروش گذرقطار

به یاد زندگی

که میگذرد با التهاب

بیا به جشن پیوند

اورنگ

Fev 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!