خدا به رهبر طول عمر بدهد تا نان اوباش در روغن بماند!

آسایش و آرامش از مردم منطقه گرفته شده و نگرانی برای ساکنین
به صورت وحشتناکی بوجود آمده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!