آیا میشود رهبران اسلامی کنونی را با رهبران صدر اسلام مقایسه کرد؟

آیا میشود رهبران اسلامی کنونی را با رهبران صدر اسلام مقایسه کرد؟   میګویند که حضرت علی برای مخارج یومیه زندګی کارهای کشاورزی میکرد و میګویند حتی موقعی که میخواست کار شخصی بکند  چراغ بیت مال را خاموش میکرد و چراغ دیګری می افروخت که مال مردم و بیت مال صرف زندګی خصوصی او نشود  و در هیچ کجا هم از ثروتهای بیکران وی نامی برده نشده و دارای بادی ګاردها هم نبوده کما اینکه ابن ملجم در مسجد هنګامیکه او تنها بوده و نماز میخوانده از پشت سر به او حمله میکند و فرق مبارک اورا می شکافد  از اینها معلوم میګردد که داماد پیامبر یک زندګی ساده داشته است    ولی مثلا همین قذافی که خلیفه یک کشور پهناور هم نیست  دختران بسیاری را که باکره بودند و بایست باکره هم باقی بمانند بعنوان بادی ګاردهای خودش استخدام کرده و باحتمال مبلغهای کلانی هم برای اینکه اینان دوشیزه و دست نخورده و بقول غربی ها وحشی و ستیزه ګر بمانند  بایست به آنان مبلغ بیشتری بدهد؟ 

 بعد هم همه ما میدانیم که رهبران کشورهای اسلامی هم جز ثروتمندان بنام هستند که میلیارد ها دلار تنها در بانکهای کشورهای کفر بقول خودشان برای روز مبادا ذخیره کرده اند  و داستانها کاخهای طلا کاری شده و حمامهای ساخته شده از عاج برای آنان و دلبران محبوبشان از همه دنیا و از همه رنګ و نژاد  خیالی نیستند  و نیز اینکه اتوموبیلهایشان از تمامی نقره خالص ساخته شده اند و عکسهای آن در روزنامه ها چاپ شده است نمی توانند  داستان و خیال باشند  و بارها ګفته شده که افراد خانواده هایشان در قمار خانه ها  و مراکز عیاشی و شهوت رانی ولو هستند و خودشان هم چه در آمریک و اروپ و چه در کشورهای خودشان در کاخهای رویایی و هزار یک شبی سکونت دارند و بهترین و زیبا تری حوریان زمینی را هم برایشان در حرمسراهای  وسیع تهیه میکنند و وقتی هم مردم از ظلم و دزدی و جور و فساد و شهوترانی این دیوانه ګان خسته میشوند با صراحت میګویند که تا آخرین تیر اسلحه های مزدورانم از خودم  شهوتم و سرمایه های دزدی شده ام دفاع میکنم؟  اینان حتی یزید و معاویه و ابو سفیان ها را هم روسفید کردند .   مګر این دیکتاتور های  نمی دانند که زندګی بسیار کوتاه و مردم بسیارند و اګر ظلم کنند  همیشه هم قسر در نمی توانند بروند؟     متاسفانه آنان فکر میکنند که از مردم طلبکارند و حتی پس از چهل سال فرمانفرمایی مطلق باز هم حاضر نیستند که پست خود را تحویل دهند  ګویا مردم برای تمامی عمر آنان را خواسته بودند  که همه اینها ناشی از کسانی است که دستمال بدستان اطراف دیوانه دیکتاتور هستند و اورا تبدیل به یک مجنون تمام عیار زنجیری میکنند که خودشان را خدای و یا لااقل جانشین او در روی زمین می پندارند و به هیچ وجه هم حاضر نیستند که از خر مراد فلکزده پایین بیآیند. 

  دیوانه ګان طمع کار و شهوت ران که به این سادګی ها راضی نیستند  خور خواب و ثروتهای بیکران خود را که از راه دزدی و فساد بدست آمده است را رها کنند؟  زیرا نه در آن ګونه کشورها حساب کتابی هست و نه کسی را جرات اینکه بپرسد آقاجان این میلیارد ها دلار را ازکجا آورده ای؟   غرب هم که نګران بازار مصرف خود و فروش وسایل مخرب خود است و برایش فرق نمیکند که کی چه میکند  تامادامیکه منافع آنها حفظ بشود چشمانشان را می بندند  و این امپراتوران پوشالی مثل بحرین و یا شیوخ غارتګر آبراه پارس را آزاد میګذارند  تا بدزدند و بکشند و همه چیز را زیر و رو کنند و آنان به  به به چه چه ګفتنهای خودشان مشغول هستند.  مردمی ساده دل اسیر یک مشت هزره بی دین که در لوای تظاهر و جانماز آبکشی  جان مال ناموس آنانرا به یغما میبرند و در آخر سر هم دوقورت نیمشان باقی است  ګویا آنان زاده شده اند تا همیشه  سرور باشند  و هر حماقتی هم که بکنند دلیل تافته بافته بودنشان است  .   به امید صلح و صفا و پیشرفتهای علمی و اخلاقی مردم خوب خاورمیانه  رهروان  سعدی  حافظ  بیدل  اقبال لاهوری و دیګر  انسانهای والا

در صدر اسلام و بعد از آن هم کسانی مثل صلاح الدین ایوبی  بودند که با عدل و داد حکومت میکردند و در کشورهای آنان مسلمانان و سایر ادیان با هم با کمال دوستی و احترام در کنار هم زندګی میکردند.  ولی اکنون کسانی مثل قذافی عملا مردم را تهدید به کشتار میکند اګر مخالف او حرف بزنند و یا حتی فکر کنند   آنان خود را انسانهایی برګزیده می بینند که خطاکار نمی باشند و حکم بشر جایز خطا در مورد ایشان بکار ګرفته بناید بشود.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!