دهها میلیون ایرانی، ضد انقلاب نیستند، بلکه ضد استبداد اند!

آقای اژه ای در ادامه همین پریشان گوئی، ابتدا گریزی به کویر
طبس و ماجرای سوختن هیلیکوپترهای امریکائی  زده و سپس به تهران
بازگشته و فرمود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!