پاکنویس منشور جنبش سبز

بخش اسلامیست جنبش سبز به ریاست میرحسین خان موسوی، نخست وزیر محبوب ” امام راحل” و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس اسلامیستها و یار دیرینه آن “امام” و عضویت علل بدل خاتمی، رئیس جمهور اسبق نظام پر برکت، پاکنویس جدیدی از “منشور جنبش سبز ” را برای لذت بردن اهل انشاء سیاسی به بازار مکاره سیاست بازان ایران عرضه کرده اند.

سره و ناسره و دیگ و قابلمه و خلاصه هرچه که هرکه بخواهد را میتواند در این انشاء جدید پیدا کند.

برای نمونه، آندسته که میگویند مشکل اساسی قانون اساسی نظام پر برکت است که از صدر تا ذیل آن حاوی تبعیض جنسیتی و دینی و قانونی کردن ظلم و محق کردن ظالم و به رسمیت شناختن و اجرای وحشیگریهای ماقبل قرون وسطی مانند دست بریدن و چشم از حدقه در آوردن وسنگسار و تجاوز به عنف و دیگر بربریتهای مورد پسند اسلامیستهاست در این بخش از پاکنویس جدید ” منشور جنبش سبز ” شاهد مدعای خودشان را که دعوا بر سر قدرت است و برای ایران و ایرانی همان آش است و همان کاسه، پیدا میکنند.

“اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدید ناپذیر و حتمی جنبش است.

پ.ن. بدون تنازل یعنی بی کم و کاست که در این ” منشور ” با قیود ” تجدید ناپذیر و حتمی ” محکم کاری شده است.

عزیزان ماله کش و ماستمالی کن حرفه ای بخش اسلامیستی جنبش سبز مهربانی کرده و به صاف و صوف و رفع و رجوع کردن این بخش از پاکنویس کمر همت بندند.

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=36013

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!