استبداد و کشتار در ایران واجب است، در منطقه محکوم

از قدیم گفته اند: گر اگر طبیب بودی- سر خود داو نمودی!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!