گارد ویژه و نیروهای امنیتی بطور ناگهانی در مرکز تهران مستقر شدند

یک شاهد عینی می گوید که استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی فقط مختص به مرکز تهران نیست و در محله های مختلف شهر هم تعداد بسیار زیادی نیروی نظامی و انتظامی – حتی تا دو و سه ردیف پشت سر هم – پیاده روها را اشغال کرده اند

گزارشهای متعددی از تهران نشان می دهد که بعد از ظهر امروز بطور غیر مترقبه ای خیابان های مرکزی پایتخت به اشغال نیرو های گارد ویژه ، دسته های بزرگ موتور سوار و نیروهای امنیتی و نیز ماموران انتظامی در آمد.
سایت های مخالف دولت از جمله سایت جرس و نیز سایت کلمه گزارش کرده اند که مردم با حیرت بسیار به این اشغال ناگهانی شهر می نگرند .
گزارش دیگری حاکی از آن است که اجازۀ تجمعات حتی کوچک را هم نمی دهند و حتی عده ای را دستگیر کرده اند.
یک شاهد عینی می گوید که این استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی فقط مختص به مرکز تهران نیست و در محله های مختلف شهر هم تعداد بسیار زیادی نیروی نظامی و انتظامی – حتی تا دو و سه ردیف پشت س… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!