(Video) تجمع در دانشگاه شیراز برای جانباخته اعتراضهای اول اسفند

ویدئوی منتسب به تجمع دیروز چهارشنبه ۴ اسفند دانشجویان دانشگاه شیراز برای
گرامیداشت حامد نورمحمدی، دانشجوی جان‌باخته در اعتراض‌های روز اول اسفند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!