روزهای آخر قذافی و سرنوشت امام موسی صدر یوسف گم گشته باز می آید؟

پرچمداری حرکت گفتگوی ادیان و تقریب مذاهب در لبنان هدف استراتژیک امام
موسی صدر آن بود تا طایفه شیعه لبنان را همسان دیگر طوائف، و نه مقدم بر
آنان، در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور
مشارکت دهد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!