نچکیده

گاهی نور

خسته از تابش

پشت کرکره ابر

آرام در خواب است

و ما صدای هق هق اش را

از ابر می شنویم

 

داستان اشک آفتاب را

از گیاه باغچه شنیدم

که خشکی خاک را

تجربه کرده بود

و آیین رقص آب را

از بَر بود

 

آوا کوه بُر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!