کشتی گرفتن آقا امام حسن با امام حسین

کُشتی “اولین ورزش مذهبی- ملی” ایران است و به گفته حاج آقا رئیس فدراسیون کشتی که از صدای دورگه و چشمانشان بر میآید که اهل فن در صحنه های آتشین هم هستند، “آقا امام حسن و آقا امام حسین با هم کشتی میگرفتند”.

ورزش مذهبی- ملی هم یکی دیگر از بدعتهای نظام پر برکت است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!