اگر استبداد و سرکوب بد است شما چرا چنین می کنید؟

مگر می‌شود در کشوری اپوزیسیون وجودنداشته باشد؟ طبیعتأ وجود دارد و در مجلس ما نیز هست .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!