دعوت به راهپیمایی مخالفان دولت

شورای هماهنگی راه سبز امید، نزدیک به مخالفان دولت ایران، از هواداران جنبش سبز خواسته سه شنبه دهم اسفند راهپیمایی کنند. این شورا اعلام کرده اگر حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادامه پیدا کند، بیست و چهارم اسفند هم دعوت به راهپیمایی خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!