شایعات و گزارش هائی از دیدار و رایزنی خامنه ای و هاشمی

هاشمی
تدوین این طرح را به آن شرط قبول کرده که با شخص خامنه ای، دو
نفره آن را بررسی کنند.
 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!