ایران پُخی نبوده

در سالهای اخیر که هوا بیش از پیش پس شده، اسلامیستها/یهود ستیزان و همفکران چپول دست آموز آنها بشدت ملی گرا شده و ورد ایران گرفته اند.

دیگر کمتر صحبت از “امت همیشه در صحنه” و “ایران اسلامی” میشود. حرف و حدیث بر سر “ملت غیور ایران” است و “ایران عزیز” بدون پسوند معمول.

ولی چه میشود کرد که هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. تا حضرات یکمی جا پا را سفت احساس میکنند دوباره فیلشان یاد هندستان میکند و تکرار اینکه ایران و ایرانی قبلاً پخی نبوده و الی آخر.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوری همدانی یکی از عمامه گنده های نظام پر برکت روز شنبه (هفتم اسفند) در دیدار با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فرموده اند:

“ایران تا زمانی که اسلام نداشت، چیزی نبود و ما نباید ایران را منهای اسلام مورد افتخار خود بدانیم زیرا این اسلام است که به ایران هویت و عزت داده است.”

تبریک

http://www.hamseda.ir/fa/news/4852

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!